Domeinnaam:

 
Wl Tw Fb My Em
shopping cart

Terms & conditions

Algemene Voorwaarden ICT Waterproof B.V.

Algemene voorwaarden van ICT Waterproof B.V., Winthontlaan 200, 3526 KV Utrecht. Versie 2011-05.

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst.
1.2 Cliënt: De partij waarmee Leverancier een Overeenkomst heeft afgesloten of die daartoe een aanvraag indient.
1.3 Leverancier: ICT Waterproof B.V., Winthontlaan 200, 3526 KV Utrecht. Tevens bedrijfsonderdelen van Leverancier handelend onder een andere handelsnaam.
1.4 Overeenkomst: De overeenkomst tussen Leverancier en Cliënt, op grond waarvan Leverancier de Dienst(en) aan de Cliënt ter beschikking stelt, en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
1.5 Dienst(en): De Producten en diensten die door Leverancier op enig moment worden aangeboden.
1.6 Producten: Apparatuur, Software en/of andere zaken die Leverancier in verband met de Overeenkomst ter beschikking stelt.
1.7 Software: De software (computerprogramma's), content (data, afbeeldingen, audio, video e.d.), en ontwerpen die door Leverancier aan de Cliënt wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld in verband met de Overeenkomst.
1.8 Offerte: Ieder aanbod van Leverancier voor de levering van Dienst(en).
1.9 Gebruiksgegevens: Cliëntcode, wachtwoord en gebruikersnaam die de Cliënt krijgt toegekend teneinde gebruik te kunnen maken van de Dienst(en).
1.10 Schriftelijk: onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden verstaan per gewone post of email; tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld.
1.11 Website: De website(s) van Leverancier op o.m. http://www.waterproof.nl/.
1.12 Fout: waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘fouten', wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door Leverancier schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, ingeval van maatwerkprogrammatuur en websites, aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien Cliënt deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Voorts mag onder een fout niet worden verstaan aspecten van de programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals de vormgeving van gebruikersinterfaces.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Overeenkomsten en overige betrekkingen tussen Leverancier en de Cliënt die de Dienst(en) gebruikt.
2.2 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van (eventuele) eerdere door Leverancier of haar rechtsvoorganger gehanteerde algemene voorwaarden.
2.4 In alle gevallen waarin een Overeenkomst eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling daarvan noodzakelijk is.
2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet geldig is, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht. In dat geval zullen partijen overleggen over de inhoud van een nieuwe bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
2.6 Leverancier behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Leverancier zal de Cliënt tenminste 30 dagen voordat deze wijziging(en) van kracht worden via een aankondiging per email op de hoogte stellen van het feit dat de wijzigingen worden gepubliceerd op de Website. Zulke wijzigingen of aanvullingen gelden ook ten aanzien van ten tijde van de wijzigingen lopende Overeenkomsten. De Cliënt heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen binnen vier (4) weken na de hiervoor vermelde bekendmaking indien de wijzigingen objectief ten nadele van de Cliënt strekken.
2.7 Leverancier kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per email.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle Offertes zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, als de levertijd betreft, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2 Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke acceptatie door Leverancier van:
a) een elektronische aanmelding, bijvoorbeeld via de Website; een en ander conform de instructies van Leverancier;
b) een telefonische aanmelding;
c) een volledig door de Cliënt ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
d) een volledig door de Cliënt geparafeerde en ondertekende schriftelijke offerte, ontvangen door Leverancier binnen de geldigheidsperiode van de offerte. Bij gebreke van een geldigheidsperiode in de offerte geldt een geldigheidsperiode van 14 dagen.
3.3 Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Leverancier opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Leverancier zijn Offerte baseert.
3.4 Leverancier behoudt zich het recht voor, zonder hiervoor aansprakelijk te zijn, aanvragen voor een Dienst te weigeren, hetgeen de aspirant Cliënt zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld. Leverancier is niet verplicht een verklaring af te geven omtrent de reden van weigering.
3.5 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt wijst Leverancier nadrukkelijk van de hand.

Artikel 4 Duur en beëindiging

4.1 De Overeenkomst komt tot stand als bepaald in artikel 3.2.
4.2 De duur van de Overeenkomst is afhankelijk van het soort Dienst:
a) Abonnementsdiensten (o.m. hosting, gebruik programmatuur, onderhoud programmatuur, support): de Dienst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De looptijd van de Overeenkomst gaat in op de datum waarop Leverancier de aanvraag heeft ontvangen. Voor een aantal Diensten geldt een afwijkende duur (o.m. U.K. domeinnamen), dit is bij de Dienst op de Website aangegeven.
b) Dienstverlening zoals bepaald in Hoofdstuk 3: de Dienst wordt aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst. De looptijd van de Overeenkomst gaat in op de datum zoals bepaald in de Overeenkomst. Bij gebreke van een duur en / of ingansdatum in de overeenkomt zullen partijen hierover in overleg treden.
c) Ontwikkeling programmatuur (inclusief websites) zoals bepaald in Hoofdstuk 4: De looptijd van de Overeenkomst gaat in op de datum zoals bepaald in de Overeenkomst. Bij gebreke van een ingansdatum in de overeenkomt zullen partijen hierover in overleg treden. De Dienst beëindigt zoals bepaald in artikel 37.3.
4.3 Het al dan niet stilzwijgend verlengen van de Overeenkomst is afhankelijk van het soort Dienst:
a) Abonnementsdiensten met stilzwijgende verlenging (o.m. hosting, gebruik programmatuur, onderhoud programmatuur, support): na afloop van deze bepaalde tijd wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met dezelfde duur, tenzij de Cliënt de Overeenkomst voor het verstrijken, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand schriftelijk per aangetekende post heeft opgezegd. Als moment van opzeggen geldt het moment van ontvangst van de opzegging door Leverancier.
b) Abonnementsdiensten zonder stilzwijgende verlenging (o.m. pre-paid hosting): na afloop van deze bepaalde tijd eindigt de Overeenkomst, tenzij de Cliënt vóór het verstrijken, de vergoeding voor een volgende periode heeft betaald. Leverancier kan (maar is niet verplicht) om vóór verstrijken van de bepaalde duur een herinnering naar Cliënt te sturen (per mail naar het email adres van Cliënt).
c) Dienstverlening zoals bepaald in Hoofdstuk 3: de Dienst wordt al dan niet stilzwijgend verlengd zoals bepaald in de Overeenkomst. Bij gebreke van een bepaling in de Overeenkomst wordt de Dienst niet stilzwijgend verlengd.
d) Ontwikkeling programmatuur (inclusief websites) zoals bepaald in Hoofdstuk 4: de Dienst wordt niet stilzwijgend verlengd.
Partijen zullen wegens opzegging of beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
4.4 In afwijking van wat de wet daaromtrent door middel van regelend recht heeft bepaald, kan Cliënt een overeenkomst van dienstverlening slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze voorwaarden.
4.5 Leverancier stelt de Cliënt Schriftelijk op de hoogte van de ontvangst van de opzegging en de datum waarop de dienstverlening wordt beëindigd.
4.6 Een gratis Dienst kan, indien de Cliënt gedurende een periode van 60 dagen geen gebruik heeft gemaakt van de Dienst, onmiddellijk en zonder nadere kennisgeving door Leverancier worden beëindigd. Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende het verloren gaan van informatie en/of data als gevolg de beëindiging van de Dienst op grond van dit artikel.
4.7 Als een van de partijen een verplichting uit de Overeenkomst of uit enige toepasselijk verklaarde voorwaarde niet nakomt, dan mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
4.8 Leverancier kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, de Dienst(en) staken dan wel opschorten indien:
a) de Cliënt de Overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan of heeft nagelaten juiste gegevens of wijzigingen daarvan door te geven aan Leverancier met het oogmerk te frauderen.
b) Leverancier aannemelijk kan maken dat de Cliënt handelt in strijd met de wet of schade toebrengt aan een ander dan wel niet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zal voldoen, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
4.9 Leverancier is gerechtigd de Overeenkomst en andere overeenkomsten zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval Cliënt, al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de Cliënt is aangevraagd, de Cliënt onder curatele is gesteld, de Cliënt onder bewind is gesteld, de Cliënt in aanmerking is gekomen voor de schuldsanering, de onderneming van Cliënt wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Leverancier is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van Cliënt vervalt het recht tot gebruik van aan Cliënt ter beschikking gestelde Software van rechtswege.
4.10 Bij Overeenkomsten op afstand, zoals bedoeld in artikel 7:46a van het BW, kan de Cliënt die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep binnen 10 dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst door Leverancier deze schriftelijk per post of elektronisch op de wijze zoals beschreven op de Website ontbinden, met uitzondering van een domeinnaamregistratie (Toelichting: omdat een domeinnaamregistratie zogenaamde "bederfelijke waar" is. Toelichting: de Cliënt houdt de domeinnaamregistratie). Leverancier kan in dat geval, behoudens ten hoogste de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak en de gewone verkoopprijs van de domeinnaamregistratie, aan de Cliënt geen vergoeding in rekening brengen. Indien de Cliënt de in rekening gebrachte vergoeding al heeft betaald (toelichting: bijvoorbeeld een prepay dienst zoals een SiteMentrix website), zal Leverancier de betaalde vergoeding, verminderd met de gewone verkoopprijs van de domeinnaamregistratie, overboeken naar de bankrekening van de Cliënt. (Toelichting: de gewone verkoopprijs van een domeinnaamregistratie is gepubliceerd op de Website.). Na deze periode is Leverancier gerechtigd de kosten in rekening te brengen zoals overeengekomen.
4.11 Bij en/of na beëindiging van de overeenkomst is Leverancier niet verplicht (een kopie van) data van Cliënt die zich op servers en/of media van Leverancier bevindt aan Cliënt ter beschikking te stellen.
4.12 Na beëindiging van de overeenkomst is Leverancier gerechtigd om data van Cliënt die zich op servers en/of media van Leverancier bevindt te vernietigen, met inachtname van artikel 13.1.a.
4.13 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst. Een en ander tenzij de tekortkoming van andere partij gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
4.14 Indien Cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 4.13 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Cliënt bewijst dat Leverancier ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Leverancier vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

4.15 Leverancier is gerechtigd de Overeenkomst en andere overeenkomsten zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval Cliënt via Diensten van Leverancier publicaties doet (bijvoorbeeld links, teksten, beeld, geluid plaatsen of invoegen op de website), welke naar mening van Leverancier in strijd zijn met goede zeden, aanstootgevend zijn, of beledigend zijn of als beledigend kunnen worden ervaren door Leverancier, andere cliënten of derden. Leverancier kan, maar is daartoe niet verplicht, om Cliënt eerst in de gelegenheid te stellen om de publicatie aan te passen. Leverancier restitueert aan Client de eventueel reeds betaalde abonnementsvergoeding voor de lopende periode. Leverancier is wegens deze beëindiging nimmer tot schadevergoeding gehouden.
4.16 Toelichting: Bij beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst blijft het auteursrecht op de Software bij Leverancier, diens licentiegevers of diens toeleveranciers zoals bepaald in Artikel 20.

Artikel 5 Uitvoering van de Dienst(en)

5.1 Leverancier is gerechtigd de inhoud van de Dienst(en) technisch zo in te richten als Leverancier op enig moment beslist. Leverancier behoudt zich in dit verband (onder andere) het recht voor procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen ten aanzien van de Dienst(en), procedures, tarieven en overige voorwaarden door te voeren.
5.2 Leverancier zal zich inspannen een zo hoog mogelijke beschikbaarheid en kwaliteit van de Dienst(en) te bieden. Leverancier geeft echter geen garanties terzake. Leverancier streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij de Cliënt zo beperkt mogelijk te houden.
5.3 Indien sprake is van technische problemen, is Leverancier gerechtigd de toegang tot (onderdelen van) de Dienst(en) en/of (onderdelen van) haar systeem en/of interfaces (al dan niet tijdelijk) onmiddellijk en op ieder gewenst moment te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, en/of andere maatregelen te nemen, indien zulks in de opvatting van Leverancier nodig is, zonder de Cliënt daarvan van tevoren op de hoogte te stellen.
5.4 Leverancier behoudt zich het recht voor om in verband met service, onderhoud en beveiliging van het netwerk, de Dienst(en) en/of de systemen van Leverancier, de toegang tot de (onderdelen van) de Dienst(en) en/of (onderdelen van) haar systeem en/of netwerk (al dan niet tijdelijk) te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, indien zulks in de opvatting van Leverancier of in verband met de uitvoering van haar beleid nodig is. Leverancier zal indien mogelijk de Cliënt tijdig van zulke maatregelen op de hoogte stellen.
5.5 Leverancier is gerechtigd gegevens (zoals Accountgegevens, de homepage Url en het e-mail adres) van de Cliënt te wijzigen onder meer in verband met migratie. Leverancier zal de Cliënt van een wijziging tijdig op de hoogte stellen en de Cliënt de gewijzigde Accountgegevens meedelen.
5.6 Tenzij anders overeengekomen, draagt de Cliënt zelf zorg voor de benodigde elektriciteit, (telecom) verbindingen, hardware, (het installeren van) software en randapparatuur en andere voorzieningen om de indienststelling van de Dienst(en) mogelijk te maken.
5.7 Indien van toepassing zal de Cliënt de voor de Dienst benodigde formulieren invullen en ondertekenen. De Cliënt staat jegens Leverancier in voor de juistheid van de ingevulde gegevens en vrijwaart Leverancier voor enige aanspraak van een derde ter zake.
5.8 De Cliënt is gehouden om geleverde Dienst(en) binnen 10 werkdagen na levering op gebreken te controleren en eventueel geconstateerde gebreken per post schriftelijk te melden aan Leverancier. Gebreken die bij levering niet kunnen worden geconstateerd of niet aanwezig zijn, dienen steeds binnen bekwame tijd nadat deze redelijkerwijs kunnen worden geconstateerd aan Leverancier te worden gemeld. Gebreken moeten binnen de periode van 14 dagen na constatering gemeld worden, op straffe van verval van het recht van beroep op een tekortkoming.
5.9 Voor zover de Overeenkomst de levering van Producten omvat die in eigendom aan de Cliënt worden overgedragen, behoudt Leverancier zich de eigendom voor tot het moment dat Cliënt aan Leverancier al hetgeen hij krachtens de Overeenkomst verschuldigd is, heeft voldaan.
5.10 Onverminderd het bepaalde in Artikel 3.4 zal Leverancier zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanmelding van de Cliënt zorg dragen voor toegang tot de Dienst.
5.11 Een door Leverancier afgegeven (op)leveringstermijn en/of (op)leveringsdatum geldt te allen tijde als streeftermijn en/of streefdatum en geldt nimmer als fatale termijn. Alle door Leverancier genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Leverancier bekend waren. Leverancier spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Leverancier niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt Leverancier wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Cliënt hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Leverancier is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Leverancier gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etcetera) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Leverancier en Cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden.
5.12 Ten aanzien van de Dienst(en) geldt dat Leverancier voor het realiseren van de Dienst(en) afhankelijk kan zijn van de levertijd van derden. Leverancier behoudt zich het recht voor om de aanvraag van de Cliënt te weigeren indien een Dienst niet binnen 35 werkdagen is opgeleverd dan wel kan worden opgeleverd door de derde.
5.13 Na de totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte afspraken en/of eventuele toezeggingen door of namens Leverancier binden Leverancier slechts indien schriftelijk door Leverancier bevestigd.
5.14 Technische wijzigingen in de (aansluiting tot de) Dienst(en) waartoe Leverancier door de overheid is genoodzaakt of die door Leverancier op verzoek van de Cliënt zijn aangebracht vallen niet onder de strekking van dit artikel.
5.15 Technische wijzigingen in de (aansluiting tot de) Dienst(en) die door de Cliënt zelf en op eigen initiatief zijn aangebracht kunnen leiden tot het in rekening brengen van redelijke kosten of kunnen, indien de Dienst hierdoor niet meer kan worden geleverd, aanleiding geven tot beëindiging van de Overeenkomst door Leverancier.
5.16 Leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de Cliënt, als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen. Zulke maatregelen laten de betalingsverplichtingen van de Cliënt onverlet.

Artikel 6 Risico

6.1 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Cliënt over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Cliënt of een hulppersoon van Cliënt zijn gebracht.

Artikel 7 Installatie van de Dienst

7.1 De Cliënt verleent medewerkers van Leverancier of door Leverancier ingeschakelde derden toegang tot het installatieadres voor de installatie van de Dienst(en) alsmede voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden in verband met de levering van de Dienst(en).
7.2 Tijdens de installatie van de apparatuur kunnen aanpassingen worden aangebracht in de softwareconfiguratie van de Cliënt. Leverancier kan niet garanderen dat alle systeemfuncties en programmatuur van de Cliënt na installatie op juiste wijze functioneren. Leverancier adviseert de Cliënt daarom om voorafgaand aan de installatie back-ups te maken van alle (systeem) bestanden. Leverancier aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.
7.3 Leverancier is niet verplicht de softwareconfiguratie van de Cliënt bij het einde van de Overeenkomst in de oorspronkelijke staat terug te brengen.
7.4 Indien gekozen is voor een doe-het-zelf installatiepakket, is Cliënt verplicht de instructies in de gebruiksaanwijzing op te volgen. Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van niet correcte installatie die het gevolg is van handelen of nalaten in strijd met de handleiding.

Artikel 8 Vergoedingen

8.1 Op Overeenkomsten, Dienst(en) en overige betrekkingen tussen Leverancier en de Cliënt zijn de door Leverancier op de Website of via andere communicatie bekend gemaakte vergoedingen en prijzen en betaalwijze van toepassing, tenzij partijen anders uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
8.2 Leverancier is gerechtigd de prijzen van de Dienst(en) jaarlijks aan te passen overeenkomstig de Consumenten Prijs Index (CPI) van het CBS of 5% indien de CPI lager is dan 5%. Een dergelijke prijswijziging vormt geen grond voor opzegging.
8.3 Leverancier is gerechtigd de prijzen te wijzigen. Indien de prijsverhoging groter is dan de Consumenten Prijs Index (CPI) van het CBS of 5% indien de CPI lager is dan 5%: Leverancier stelt de Cliënt, zo mogelijk vier (4) weken voor het intreden van de prijswijzigingen, via een aankondiging per e-mail op de hoogte van het feit dat de wijzigingen via de Website kenbaar worden gemaakt. De Cliënt heeft in geval van een prijsverhoging 4 weken vanaf de dag van bekendmaking van de prijsverhoging de tijd om de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Na ommekomst van de periode van vier (4) weken wordt de Cliënt geacht de prijsverhoging te hebben geaccepteerd.
8.4 Alle door Leverancier gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 9 Betaling

9.1 De betaalwijze voor de afgesproken vergoeding is afhankelijk van het soort Dienst. Per soort Dienst zal Leverancier op de Website of via andere communicatie de betaalwijze bekend maken. Partijen zullen in de Overeenkomst de betaalwijze voor de afgesproken vergoeding vastleggen. Normaliter geldt:
a) Abonnementskosten (o.m. hosting, gebruik programmatuur, onderhoud programmatuur, support): jaarlijks vooraf per automatische incasso of jaarlijks vooraf per online betaling.
b) Verbruikskosten (o.m. dataverkeer, pre-paid SMS-bundels): maandelijks achteraf per automatische incasso of vooraf per online betaling
c) Detachering: maandelijks achteraf per factuur.
d) Ontwikkeling programmatuur (inclusief websites): Deels vooraf en deels per mijlpaal, zoals afgesproken in de Overeenkomst, per factuur. Indien het een kleine wijziging is, de gehele afgesproken vergoeding vooraf per factuur.
Bij ontbreken van een afspraak geldt betaling maandelijks achteraf per factuur.
9.2 Bij betaling per automatische incasso: Automatische incasso vindt plaats van de door de Cliënt aangegeven Nederlandse bankrekening waarvoor de Cliënt de Leverancier heeft gemachtigd.
9.3 Bij betaling per automatische incasso: De Cliënt kan een automatische incasso bij haar bank intrekken. De terugboekperiode is 5 werkdagen.
9.4 Bij betaling per automatische incasso: De Cliënt is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Leverancier zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de Cliënt de gelegenheid om binnen 14 dagen na ontvangst van deze herinnering alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is Cliënt, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd vanaf de betalingsdatum. Indien Cliënt na deze termijn nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval Cliënt naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten. Tevens is Cliënt de door Leverancier gemaakte kosten van een mislukte mediation verschuldigd indien Cliënt bij vonnis wordt veroordeeld tot geheel of gedeeltelijke betaling van het openstaande bedrag. Tevens is Leverancier gerechtigd de levering van de Dienst te beperken of op te schorten totdat de betaling is ontvangen en is Leverancier gerechtigd vooraf te betalen heraansluitkosten in rekening te brengen.
9.5 Bij betaling per factuur: Partijen zullen in de Overeenkomst de datum of data waarop Leverancier de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan Cliënt in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door Cliënt betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. Toelichting: Cliënt draagt er zorg voor dat binnen deze termijn de betaling op de rekening van Leverancier is bijgeschreven.
9.6 Bij betaling per factuur: Indien Cliënt de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Cliënt, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd vanaf de eerste dag na verstrijken betalingstermijn. Indien Cliënt na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval Cliënt naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten (zijnde minimaal 20% van het openstaande bedrag met een minimum van € 170,00 ex btw) . Tevens is Cliënt de door Leverancier gemaakte kosten van een mislukte mediation verschuldigd indien Cliënt bij vonnis wordt veroordeeld tot geheel of gedeeltelijke betaling van het openstaande bedrag. Tevens is Leverancier gerechtigd de levering van de Dienst te beperken of op te schorten totdat de betaling is ontvangen en is Leverancier gerechtigd vooraf te betalen heraansluitkosten zijnde € 325,00 ex btw in rekening te brengen.
9.7 Bezwaren tegen de hoogte van de door Leverancier in rekening gebrachte en/of afgeschreven bedragen dient de Cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum bij een door Leverancier aangegeven contactadres kenbaar te maken. Na het verstrijken van die datum wordt de Cliënt geacht akkoord te zijn gegaan met de hoogte van het bedrag dat op de rekening is vermeld. Bezwaren tegen (delen van) de factuur schorten de betalingsverplichtingen van niet betwiste bedragen niet op. Cliënt is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
9.8 Bij twijfel over kredietwaardigheid van de Cliënt kan Leverancier de Cliënt vragen zekerheid te stellen. Indien de Cliënt hiermee niet instemt, is Leverancier gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te staken dan wel de Overeenkomst te beëindigen.
9.9 Toelichting: Afname van Dienst(en) verplicht tot betaling, zelfs bij gebreke van een factuur of een automatische incasso.
9.10 Toelichting: als moment van betaling geldt de datum en tijd waarop het bedrag door Leverancier is ontvangen (is bijgeschreven op een bankrekening van Leverancier).

Artikel 10 Gebruiksgegevens

10.1 De Gebruiksgegevens die de Cliënt van Leverancier ontvangt blijven eigendom van Leverancier. Het is niet mogelijk om de Gebruiksgegevens na beëindiging van de Overeenkomst te blijven gebruiken.
10.2 Leverancier zendt de Cliënt de Gebruiksgegevens Schriftelijk toe. Leverancier sluit elke aansprakelijkheid uit ten aanzien van schade welke mocht ontstaan na de verzending van de Gebruiksgegevens. Met name is Leverancier niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of verlies van de Gebruiksgegevens.
10.3 De Cliënt dient met de Gebruiksgegevens zorgvuldig om te gaan. De Cliënt moet verlies, diefstal of misbruik door derde van de Gebruiksgegevens direct melden aan Leverancier. Tot het tijdstip van melding is de Cliënt aansprakelijk voor alle schade, die voortvloeit uit het gebruik dat met de Gebruiksgegevens wordt gemaakt.

Artikel 11 Administratieve wijzigingen

11.1 Een Cliënt dient de wijziging van haar gegevens (dit kunnen zijn: email-, vestigings- en postadres, rekeningnummer, telefoonnummer, eigenaar) tijdig mede te delen op de wijze zoals aangegeven op de Website.
11.2 Het door de Cliënt gebruikte e-mailadres onder een Leverancier domein blijft te allen tijde eigendom van Leverancier. Het is niet toegestaan om het e-mailadres na beëindiging van de Overeenkomst te blijven gebruiken.

Artikel 12 Verhuizing Cliënt

12.1 Onder verhuizing wordt verstaan het wijzigen van het vestigingsadres van de Cliënt of het adres waar de Dienst van Leverancier wordt afgenomen.
12.2 De Cliënt dient de verhuizing tijdig, maar in elk geval binnen 14 dagen, te melden op de wijze zoals aangegeven op de Website of Schriftelijk.
12.3 De tijd om de verhuizing van de (verbinding behorende bij de) Dienst(en) te realiseren kan afhankelijk van de op dat moment geldende levertijden van derden. Deze levertijden zijn te op te vragen bij de afdeling Support. Deze levertijden gelden als richtlijn, de Cliënt kan hieraan geen rechten ontlenen. Gedurende deze periode blijft de Cliënt abonnementskosten verschuldigd.
12.4 Indien Leverancier niet dezelfde of een vergelijkbare dienst op de nieuwe locatie levert, dan zijn de Cliënt en Leverancier met inachtneming van één maand, gerechtigd tot opzegging.
12.5 Leverancier is gerechtigd om de aan de verhuizing en/of opzegging als bedoeld in 12.1 redelijkerwijs verbonden kosten in rekening te brengen. De hoogte van de kosten wordt op de Website bekend gemaakt.

Artikel 13 Privacy, beveiliging, gegevens

13.1 De Cliënt verleent toestemming aan Leverancier om zijn of haar persoons- en verkeersgegevens op te nemen en te verwerken in de administratie van Leverancier die benodigd is voor een goed beheer en exploitatie van de systemen en netwerken van Leverancier en voor de (administratieve) beheerstaken. De Cliëntenregistratie is slechts toegankelijk voor Leverancier en groepsmaatschappijen en wordt niet aan derden verstrekt behoudens onderstaande gevallen:
a) Leverancier zal verplichtingen, ontstaan krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak, tot bewaring van gegevens en/of verstrekking van informatie en/of tot het medewerken aan aftappen naleven.
b) Leverancier is gerechtigd een bestand aan te leggen van Cliënten aan wie een Dienst wegens het niet tijdig betalen buiten gebruik is gesteld met inachtneming van het bepaalde in artikel 15.6 van deze Algemene Voorwaarden. Dit bestand is bestemd om te worden gebruikt door Leverancier en/of groepsmaatschappijen, in het kader van acceptatie van aanvragen voor die diensten.
c) Leverancier kan persoonsgegevens aan derden verstrekken met het oog op commerciële en charitatieve doeleinden, mits de Cliënt daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
d) Leverancier kan in het kader van de Dienst(en) en/of aanvullende dienst(en) of marktonderzoek derden inschakelen en persoonsgegevens aan deze derden verstrekken.
e) Leverancier kan persoonsgegevens aan derden verstrekken om de kredietwaardigheid van een Cliënt te doen onderzoeken.
13.2 Leverancier kan, mede door het toepassen van cookies (kleine bestanden die op de computer van de Cliënt worden achtergelaten), de persoons- en verkeersgegevens gebruiken teneinde de Cliënt aanbiedingen van Leverancier te doen, tenzij de Cliënt aangeeft, op de Website aangegeven wijze, daartegen bezwaar te hebben.
13.3 De Cliënt heeft recht op inzage in haar persoonsgegevens zoals die door Leverancier worden verwerkt. Voor vragen en/of opmerkingen over de verwerking door Leverancier van de gegevens kan de Cliënt zich schriftelijk wenden tot Leverancier ter attentie van de afdeling Support.
13.4 Leverancier spant zich in voor een degelijke beveiliging van de Dienst. Leverancier geeft echter geen garantie voor de aangebrachte beveiliging. Leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de Cliënt of derden die ondanks de door Leverancier genomen maatregelen mocht ontstaan.
13.5 Gelet op de aan het gebruik van Internet en e-mail inherente risico's, kan Leverancier de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, berichtenverkeer of overige door de Cliënt gebruikte of verspreide informatie niet garanderen. Leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de Cliënt of derden die ondanks de door Leverancier genomen maatregelen mocht ontstaan.
13.6 Indien de Cliënt merkt of het vermoeden heeft dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot de Dienst(en), bijvoorbeeld door het gebruik van zijn Accountgegevens, dient hij zulks binnen vijf werkdagen per e-mail aan Leverancier te melden (support@waterproof.nl). Leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele schade die een dergelijk oneigenlijk gebruik van de Dienst(en) ten gevolge heeft.

Artikel 14 Vertrouwelijke Gegevens

14.1 Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.

Artikel 15 Verplichtingen Cliënt

15.1 De Cliënt is verplicht tijdig en voldoende medewerking te verlenen aan Leverancier voor het in stand houden van de goede werking van de Dienst. Cliënt zal Leverancier steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van toegang tot zijn gebouwen. Indien Cliënt in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit.
15.2 Cliënt draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door Leverancier te verlenen Dienst(en), en is eveneens verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
15.3 Indien Cliënt programmatuur, websites, materialen, databestanden of gegevens op een informatiedrager aan Leverancier ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door Leverancier voorgeschreven specificaties.
15.4 Indien Cliënt de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur, programmatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Leverancier stelt of indien Cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Leverancier het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Leverancier tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.
15.5 Ingeval medewerkers van Leverancier op locatie van Cliënt werkzaamheden verrichten, draagt Cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden. Cliënt vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van Leverancier, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie. Cliënt zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels tijdig aan de in te zetten medewerkers van Leverancier kenbaar maken.
15.6 Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is Cliënt verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van Leverancier staan. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij Cliënt bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Leverancier of diens leidinggevenden. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten is Leverancier gerechtigd Cliënt toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Leverancier kan toegewezen toegangs- of identificatiecodes wijzigen. Cliënt behandelt de toegangscodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt
15.7 Onder de verschillende Overeenkomsten vallen verschillende Diensten. De Cliënt zal alle voor zijn Overeenkomst en de aan hem verschafte Diensten relevante door Leverancier kenbaar gemaakte verplichtingen, instructies en beperkingen, zoals neergelegd in deze algemene voorwaarden en zoals van tijd tot tijd door Leverancier (op haar Website, via schriftelijke berichtgeving of anderszins) worden meegedeeld, in acht nemen (daaronder zijn ook begrepen instructies m.b.t. het inloggen, het uitloggen, het in acht nemen van de toegestane hoeveelheid Dataverkeer via zijn homepage, het schonen van informatie etc.).
15.8 De Cliënt is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst(en), inclusief (onder andere) het gebruik van zijn Accountgegevens, zijn e-mailadres, de inhoud van zijn e-mailberichten, bijdragen aan discussies en iedere uiting en alle informatie op zijn website. Onrechtmatig en oneigenlijk gebruik van de Dienst(en), de bijbehorende hardware, Software etc. komt voor risico van de Cliënt.
15.9 De Cliënt dient zich te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige Cliënt en/of internetgebruiker verwacht mag worden en is verplicht bij gebruik van de Dienst(en) de toepasselijke wettelijke regels en de Netiquette in acht te nemen. Onder Netiquette wordt verstaan de algemene aanvaarde gedragsregels op het Internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
15.10 De Cliënt zal de Dienst(en) niet op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met de Netiquette. Hieronder worden onder meer de volgende handelingen begrepen: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden; diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zgn. "mailbommen"; computervredebreuk (‘hacken') via de Dienst of het Internet; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes of valse hoedanigheden.
15.11 Het is de Cliënt niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Leverancier dan wel de overige gebruikers van het Internet hindert of het gebruik van de Dienst(en) nadelig beïnvloedt.
15.12 De Cliënt mag de Dienst niet gebruiken voor het versturen van ‘spam'. Onder ‘spam' wordt verstaan: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd verzenden van e-mail met een ongevraagde commerciële boodschap en/of het overtreden van de Telecom-wet van 2004 (bepalingen op het gebied van e-mail marketing, waaronder ook het opt-in principe).
15.13 De Cliënt dient zich te houden aan de 'internet Fair Use Policy'. Hieronder wordt verstaan het beleid van Leverancier betreffende het redelijk gebruik door de Cliënt van dataverkeer zoals dat binnen Leverancier op enig moment geldt en/of bekend is gemaakt op haar Website.
15.14 De Cliënt verplicht zich jegens Leverancier te voldoen aan de voorschriften die in verband met de registratie, het gebruik van Internetnetwerknummers en domeinnamen die zijn gesteld door de hiermee belaste instanties en vrijwaart Leverancier voor enige aanspraak van derden ter zake.
15.15 De Cliënt zal bij het gebruik van de Dienst(en) de belangen van Leverancier niet schaden.
15.16 Indien de Cliënt in strijd handelt met een van de vorige leden van dit artikel of indien Leverancier vermoedt dat de Cliënt met één van die bepalingen in strijd handelt, is Leverancier gerechtigd hem onmiddellijk de toegang tot de Dienst(en) te ontzeggen, de Overeenkomst op te zeggen en/of andere maatregelen te nemen die Leverancier gerade voorkomen, zonder dat de Cliënt aanspraak kan maken op schadevergoeding ter zake, of op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen.
15.17 In geval van een mogelijk faillissement of schuldsanering van een Cliënt dient de Cliënt Leverancier hiervan via haar bewindvoerder dan wel curator terstond in kennis te stellen.
15.18 Het is de Cliënt toegestaan de Dienst(en) te gebruiken in verband met bedrijfsmatige en zakelijke doeleinden, zoals de uitoefening van een beroep of bedrijf, of de uitoefening van activiteiten van een commerciële vereniging.

Artikel 16 Software

16.1 Voor de duur van de Overeenkomst verstrekt Leverancier aan de Cliënt een niet-exclusieve, niet overdraagbare licentie teneinde de Software en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie te gebruiken voor de Dienst. De Cliënt geeft door het gebruik van zijn account aan akkoord te zijn met de licentievoorwaarden behorende bij de Software en de gebruikersdocumentatie, tenzij hij Leverancier binnen twee werkdagen schriftelijk per post anders heeft laten weten. In dat laatste geval dient de Cliënt het gebruik van de Software en de gebruikersdocumentatie onmiddellijk te staken en genoemde zaken onmiddellijk te retourneren.
16.2 De Cliënt onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de Software en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie, anders dan noodzakelijk voor het normale gebruik van de Dienst(en).
16.3 De Cliënt onthoudt zich van het aanbrengen van enige wijzigingen of toevoegingen in of het verwijderen van (delen van) de Software en/of enige merken, copyright notices of andere aanduidingen.
16.4 Het is de Cliënt niet toegestaan derden gebruik van de Software en/of de daarbij behorende documentatie te laten maken, behalve zoals gebruikelijk is voor bezoekers van de website van de Cliënt.

Artikel 17 Aansprakelijkheid/Vrijwaring

17.1 Leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie op de Website.
17.2 De totale aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Dienst in de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade, doch niet voor indirecte schade, voor zover de wet dat bepaalt. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a) redelijke kosten die Cliënt zou moeten maken om de prestatie van Leverancier aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Cliënt wordt ontbonden.
b) redelijke kosten die Cliënt heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Leverancier op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
c) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
d) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
17.3 Aansprakelijkheid van Leverancier voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Cliënt, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Cliënt aan Leverancier voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Cliënt aan Leverancier voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.
17.4 Tevens is de totale aansprakelijkheid tegenover de Cliënt van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Dienst in de Overeenkomst beperkt tot vergoeding van maximaal het voor die Dienst in de Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de voor die Dienst in de Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) voor die Dienst bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor schade echter meer bedragen dan € 500.000 (vijfhonderd duizend Euro).
17.5 De aansprakelijkheid van Leverancier voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro).
17.6 Leverancier is voor het verrichten van informatiediensten niet verder aansprakelijk dan voor zover dat uit artikel 6:196 sub c BW volgt.
17.7 Voor schadevergoeding geldt een drempelbedrag van 25,00 Euro voor de Cliënt, met dien verstande dat bij overschrijding het drempelbedrag mede wordt vergoed.
17.8 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het missen van gegevens omdat de dienst niet door de Cliënt is ontvangen noch voor schade die het gevolg is van gegevens die via het netwerk zijn getransporteerd.
17.9 Leverancier is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming indien deze tekortkoming veroorzaakt wordt door apparatuur, programmatuur, interfaces, netwerken, systemen of telecommunicatielijnen van derden, waaronder begrepen telecomaanbieders en/of de Cliënt, welke niet door Leverancier worden beheerd.
17.10 De Cliënt is in geval van een toerekenbare tekortkoming tegenover Leverancier aansprakelijk voor schade voor zover de wet dat bepaalt.
17.11 Onder schade als bedoeld in het vorige lid valt eveneens schade als gevolg van tenietgaan, verlies of beschadiging van door Leverancier aan de Cliënt ter beschikking gestelde apparatuur.
17.12 De Cliënt vrijwaart Leverancier tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade, voor zover deze aanspraak is gegrond op het gebruik dat van de Dienst is gemaakt en/of het de inhoud van de verzonden gegevens betreft.
17.13 Cliënt vrijwaart Leverancier voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Cliënt wordt gehouden of waarvoor Cliënt uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Cliënt bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Leverancier toerekenbaar zijn.
17.14 De aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Cliënt Leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welke gevallen Leverancier onmiddellijk in gebreke is, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Leverancier ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren.
17.15 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Leverancier meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Leverancier vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
17.16 Cliënt vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Cliënt aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Leverancier geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.
17.17 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Leverancier zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

Artikel 18 Overmacht

18.1 Een tekortkoming in de dienstverlening kan Leverancier niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (overmacht). In geval van overmacht, vervalt de verplichting van Leverancier tot nakoming van de Overeenkomst. Leverancier is dan geen schadevergoeding verschuldigd. De opschorting geldt voor de duur van de overmacht. Leverancier is gehouden op verzoek van Cliënt een met de duur van de verstoring evenredige restitutie te geven van zijn abonnementsgeld tenzij dit redelijkerwijs, met in achtneming van duur en omstandigheden niet van hem kan worden gevraagd.
18.2 Gevallen van overmacht kunnen zijn tekortkomingen in de nakoming door Leverancier als gevolg van uitval van stroomvoorziening aan zijn zijde en tekortkomingen in het netwerk van een derde.
18.3 Wanneer Leverancier wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan twee maanden achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, zijn zowel Leverancier als de Cliënt bevoegd de Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.

Artikel 19 Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en retentie

19.1 Alle aan Cliënt geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier totdat alle bedragen die Cliënt verschuldigd is voor de krachtens de Overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die Cliënt wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan Leverancier zijn voldaan. Een Cliënt die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Leverancier mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien Cliënt (mede) uit door Leverancier geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt Cliënt die zaak slechts voor Leverancier en houdt Cliënt de nieuw gevormde zaak voor Leverancier totdat Cliënt alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Leverancier heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door Cliënt alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
19.2 Rechten worden in voorkomend geval aan Cliënt steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Cliënt de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
19.3 Leverancier kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden, ontwerpen en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Leverancier onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat Cliënt alle aan Leverancier verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 20 Rechten van intellectuele of industriële eigendom

20.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Leverancier, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Cliënt tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan Cliënt toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
20.2 Indien in afwijking van artikel 20.1 Leverancier bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor Cliënt ontwikkelde programmatuur, ontwerpen, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op Cliënt, dan laat dit de bevoegdheid van Leverancier onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht van Leverancier aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van Cliënt zijn of worden gedaan.
20.3 Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
20.4 Het is Leverancier toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur. Het is Cliënt niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken.
20.5 Leverancier vrijwaart Cliënt tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door Leverancier zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Cliënt Leverancier onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Leverancier. Cliënt zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Leverancier verlenen om zich, indien nodig in naam van Cliënt, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door Cliënt ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Leverancier ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die Cliënt in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Leverancier zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Leverancier een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Leverancier zo mogelijk zorg dragen dat Cliënt het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of de betreffende andere materialen ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van Cliënt. Indien Leverancier naar zijn uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor hem (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat Cliënt het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zal Leverancier het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. Leverancier zal zijn keuze in dit kader niet maken dan na overleg met Cliënt. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Leverancier wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van een derde is geheel uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van Leverancier voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur en/of materialen (i) in een niet door Leverancier gemodificeerde vorm, (ii) in samenhang met niet door Leverancier geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of (iii) op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en/of andere materialen zijn ontwikkeld of bestemd.
20.6 Cliënt garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Leverancier van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo's etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Cliënt zal Leverancier vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 21 Cliëntenservice

21.1 Een Cliënt die telefonisch met de helpdesk (afdeling Support) van Leverancier contact opneemt, kan worden geconfronteerd met een wachttijd. De kosten van dit telefoongesprek komen voor rekening van de Cliënt.

Artikel 22 Klachten

22.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Leverancier tijdig nadat de Cliënt de gebrekkige uitvoering van de dienst heeft ontdekt bij het daartoe strekkende contactadres van Leverancier. Leverancier zal hierop passend en tijdig reageren. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Cliënt zijn rechten ter zake verliest.

Artikel 23 Overname Personeel

23.1 Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst evenals één jaar na beëindiging daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Leverancier zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien Cliënt een passende schadeloosstelling heeft aangeboden. Bij gebreke van een specifieke regeling geldt een schadeloosstelling van 12.500,00 (twaalfduizendvijfhonderd) Euro (excl. BTW) per dag zolang de overtreding duurt.

Artikel 24 Slotbepalingen

24.1 Leverancier is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde, indien zulks geschiedt in het kader van een overdracht van (een onderdeel van) de door haar gedreven onderneming.
24.2 De Cliënt is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Leverancier. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
24.3 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit een Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden/Overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte wordt gegeven.
24.4 Indien een bij of krachtens wettelijke regeling vastgestelde maatregel dan wel een voor branche relevante gerechtelijke uitspraak Leverancier noodzaakt tot het veranderen van de Overeenkomst en/of de dienstverlening, kan de Cliënt hieraan geen recht ontlenen de Overeenkomst te ontbinden of te beëindigen.
24.5 Op betrekkingen tussen de Cliënt en Leverancier is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de Cliënt en Leverancier worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

Hoofdstuk 2 Hosting Diensten

De in dit Hoofdstuk 2 "Hosting Diensten" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Leverancier hosting diensten verleent, zoals domeinnaamregistratie, email, website, dedicated server, virtual dedicated server, hosted Exchange.

Artikel 25 Begripsomschrijvingen

De volgende begrippen hebben de daarbij aangegeven betekenis. Gedefinieerde begrippen worden in de tekst met een hoofdletter aangegeven.
25.1 FUP: Fair Use Policy; het redelijk gebruik van de Dienst door de Cliënt zoals uiteengezet in Artikel 14.

Artikel 26 Totstandskoming van de Overeenkomst

26.1 Voor het registreren van een domeinnaam kunnen er aanvullende voorwaarden worden gesteld door de zogenaamde top-level-domain organisatie. Deze bepalingen zijn van toepassing. Deze bepalingen zijn op te vragen bij de betreffende top-level-domain organisatie.
26.2 Bij registratie van een domeinnaam of verhuizing van een domeinnaam naar Leverancier kan Leverancier afhankelijk zijn van de medewerking van derden. Leverancier onderneemt 3 pogingen tot registratie/verhuizing. Indien de verhuizing na dit aantal pogingen niet is volbracht, wordt de Overeenkomst voor wat betreft de betreffende domeinnaam beëindigd, waarbij eventueel betaalde vergoedingen worden gecrediteerd. Toelichting: . Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 27 Openbaarheid Gegevens

27.1 Bij afname van de dienst Registratie domeinnaam, geeft de Cliënt toestemming om haar gegevens aan die domeinnaam te koppelen en openbaar te maken (de zogenaamde whois).

Artikel 28 Privacy, beveiliging, gegevens

28.1 Leverancier mag emails 60 dagen na ontvangst verwijderen van zijn servers, met inachtname van artikel Hoofdstuk 113.1.a.

Artikel 29 Fair Use Policy

29.1 Het is de Cliënt niet toegestaan de Dienst dusdanig te gebruiken dat andere Cliënten, het netwerk, het telecommunicatieverkeer, (computer)systemen van Leverancier of derden, naar het oordeel van Leverancier, hinder (zouden kunnen) ondervinden of de belangen van Leverancier kunnen worden geschaad.
29.2 Leverancier is gerechtigd de levering van de Dienst (geheel of gedeeltelijk) te beperken of op te schorten of onmiddellijk te beëindigen, zonder dat daaruit enige aansprakelijkheid of schadeplichtigheid voortvloeit, indien de Cliënt in strijd handelt met artikel 29.1.

Artikel 30 Betaling van Gebruikskosten

30.1 Dit artikel is van toepassing op Dienst(en) waarbij (in aanvulling op abonnentskosten) achteraf voor gebruik wordt betaald.
30.2 De Cliënt is aan Leverancier de vergoedingen verschuldigd voor de Dienst volgens de door Leverancier vastgestelde en op de Website gepubliceerde tarieven.
30.3 Voor de bepaling van de verschuldigde bedragen als bedoeld in artikel 30.2 zijn uiteindelijk de gegevens van Leverancier beslissend tenzij binnen 30 dagen na factuurdatum door de Cliënt wordt aangetoond dat deze gegevens onjuist zijn.
30.4 Gebruikskosten zijn verschuldigd vanaf de datum dat ze in rekening worden gebracht, normaliter achteraf per kalendermaand.
30.5 Betaling geschiedt per automatische incasso.
30.6 Leverancier is gerechtigd om in geval van (vermoeden tot) bovengemiddeld verbruik de levering van de Dienst te beperken of op te schorten totdat de Cliënt tot betaling is overgegaan of zekerheid heeft gesteld. Waar dit in redelijkheid mogelijk is zal Leverancier de Cliënt hierover voorafgaand informeren.

Artikel 31 Compatibiliteit

31.1 Voor een goede werking van een Dienst is Cliënt, Leverancier en Dienst afhankelijk van o.m. externe diensten (o.m. Internet access), protocollen (o.m. email protocol) en programmatuur (o.m. browser op een computer van Cliënt of van een website bezoeker (geen Cliënt)). Leverancier streeft ernaar de actuele en gebruikelijke stand van de technologie te ondersteunen, doch kan hier niet voor instaan.
31.2 Wanneer externe afhankelijkheden wijzigen (b.v. nieuwe browser (versie)) kan Leverancier (maar is hiertoe niet verplicht) de Dienst hierop aanpassen (b.v. om een incompatibiliteit op te heffen). Indien zo een aanpassing leidt tot een incompatibiliteit met een externe afhankelijkheid die dan niet meer actueel en gebruikelijk is, is Leverancier niet verplicht om de Dienst hiermee compatibel te maken.
31.3 Toelichting: Voorbeeld: Leverancier past haar webmail software aan naar GNA Browser versie 23. Hierdoor kan een klant met GNA Browser versie 15 de mails niet meer lezen. Leverancier hoeft dan de webmail software/server niet aan te passen; de klant kan de incompatibiliteit opheffen door haar GNA Browser te upgraden.

Hoofdstuk 3 Dienstverlening

De in dit Hoofdstuk 3 "Dienstverlening" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Leverancier diensten verleent, zoals advisering, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, opleidingen, cursussen, trainingen, ondersteuning, detachering, hosting, het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren of beheren van programmatuur, websites of informatiesystemen en dienstverlening met betrekking tot netwerken. Deze bepalingen laten de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen betreffende specifieke diensten, zoals computerservice, de ontwikkeling van programmatuur en onderhoud, onverlet.

Artikel 32 Uitvoering

32.1 Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Leverancier worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Leverancier uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.
32.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Leverancier gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat Cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
32.3 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Leverancier gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Cliënt op te volgen. Leverancier is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel Artikel 33.
32.4 Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is Leverancier steeds gerechtigd na overleg met Cliënt deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
32.5 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door Leverancier verleende diensten eens per kalendermaand achteraf verschuldigd.

Artikel 33 Wijziging en meerwerk

33.1 Indien Leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van Cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Leverancier. Van meerwerk is eveneens sprake indien een systeemanalyse, een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. Leverancier is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten
33.2 Cliënt aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 33.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Cliënt en Leverancier, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Cliënt nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.
33.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Leverancier Cliënt desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Artikel 34 Opleidingen, cursussen en trainingen

34.1 Voor zover de dienstverlening van Leverancier bestaat uit het verzorgen van een opleiding, cursus of training, kan Leverancier steeds vóór de aanvang daarvan de terzake verschuldigde betaling verlangen. De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding, cursus of training worden beheerst door de bij Leverancier gebruikelijke regels.
34.2 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van Leverancier aanleiding geeft, is Leverancier gerechtigd de opleiding, cursus of training te combineren met één of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.

Artikel 35 Detachering

35.1 Van detachering in de zin van deze voorwaarden is sprake als Leverancier een medewerker (hierna: de gedetacheerde medewerker) aan Cliënt ter beschikking stelt teneinde deze medewerker onder toezicht en leiding c.q. regie van Cliënt werkzaamheden te laten uitvoeren.
35.2 Leverancier spant zich er voor in dat de gedetacheerde medewerker gedurende de duur van de overeenkomst beschikbaar blijft, onverminderd het gestelde in artikel 32.4 inzake vervanging.
35.3 Cliënt is gerechtigd om vervanging van de gedetacheerde medewerker te verzoeken:
a) indien de gedetacheerde medewerker aantoonbaar niet aan uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en Cliënt dit binnen drie werkdagen na de aanvang van de werkzaamheden schriftelijk aan Leverancier kenbaar maakt, dan wel
b) ingeval van langdurige ziekte of uitdiensttreding van de gedetacheerde medewerker.
Leverancier zal aan het verzoek onverwijld met prioriteit aandacht geven. Leverancier staat er niet voor in dat vervanging steeds mogelijk is. Indien vervanging niet of niet aanstonds mogelijk is, vervallen de aanspraken van Cliënt op verdere nakoming van de overeenkomst evenals alle aanspraken van Cliënt wegens niet-nakoming van de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Cliënt betreffende de verrichte werkzaamheden blijven in stand.
35.4 Leverancier is gehouden tot tijdige en volledige afdracht van de voor de gedetacheerde medewerker in verband met de overeenkomst te betalen loonbelasting en (voorschot-)premies voor sociale verzekeringen. Leverancier vrijwaart Cliënt voor alle wettelijke aanspraken van de belastingdienst respectievelijk sociale verzekeringsinstanties met betrekking tot belastingen en sociale verzekeringspremies welke direct samenhangen met de terbeschikkingstelling door Leverancier van de gedetacheerde medewerker (de zgn. inlenersaansprakelijkheid), mits Cliënt de afwikkeling van de betreffende aanspraken geheel aan Leverancier overlaat, hem daarbij alle medewerking verleent en hem alle benodigde informatie en, indien door Leverancier gewenst, procesvolmachten verstrekt.
35.5 Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de selectie van de medewerker dan wel voor de resultaten van werkzaamheden die onder toezicht en leiding c.q. regie van Cliënt tot stand zijn gekomen.
35.6 Van automatische verlenging of optie tot verlenging is sprake slechts indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

Hoofdstuk 4 Ontwikkeling van Programmatuur

De in dit Hoofdstuk 4 "Ontwikkeling van Programmatuur" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen uit het Hoofdstuk 3 "Dienstverlening", van toepassing indien Leverancier in opdracht van Cliënt programmatuur ontwikkelt en deze eventueel host of installeert. Op deze programmatuur is ook het Hoofdstuk 5 "Gebruik en Onderhoud en Support van Programmatuur" van toepassing, behalve voor zover daarvan in dit hoofdstuk wordt afgeweken. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie. Daar waar in dit hoofdstuk over programmatuur wordt gesproken, zijn daarmee tevens bedoeld websites.

Artikel 36 Ontwikkeling van Programmatuur

36.1 Indien niet reeds bij het aangaan van de Overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur aan Leverancier ter hand zijn gesteld, zullen partijen in overleg schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Leverancier zal de ontwikkeling van de programmatuur met zorg uitvoeren op basis van de door Cliënt te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Cliënt instaat. Indien partijen het gebruik van een ontwikkelingsmethode zijn overeengekomen die zich er door kenmerkt dat het ontwerpen en/of het ontwikkelen van onderdelen van de programmatuur onderworpen is aan een nadere, tijdens de uitvoering van de overeenkomst te bepalen prioriteitstelling, zal deze prioriteitstelling steeds in overleg tussen partijen tot stand komen.
36.2 Leverancier is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Cliënt de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
36.3 Onverminderd het bepaalde in artikel Artikel 20 verkrijgt Cliënt slechts het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn eigen bedrijf of organisatie. Slechts indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie aan Cliënt ter beschikking worden gesteld, in welk geval Cliënt gerechtigd zal zijn in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen. Indien Leverancier in rechte gehouden wordt de broncode en/of de technische documentatie aan Cliënt ter beschikking te stellen, kan Leverancier daarvoor een redelijke vergoeding verlangen.

Artikel 37 Aflevering, installatie en acceptatie

37.1 Leverancier zal de te ontwikkelen programmatuur aan Cliënt zoveel mogelijk conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door Leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Cliënt zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Leverancier niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
37.2 Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door Leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het Cliënt niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Leverancier kan steeds verlangen, derhalve ook indien zulks niet uitdrukkelijk is overeengekomen, dat Cliënt met voldoende gekwalificeerd personeel een deugdelijke test van voldoende omvang en diepgang uitvoert op (tussen-)resultaten van de ontwikkelingswerkzaamheden en dat de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk aan Leverancier worden gerapporteerd.
37.3 De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:
a) indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door Leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel
b) indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel
c) indien Leverancier vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 37.5 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde Fouten in de zin van definitie 1.12 zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 37.6 een acceptatie niet in de weg staan. In afwijking hiervan zal de programmatuur, indien Cliënt daarvan vóór het moment van een uitdrukkelijke acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
37.4 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Cliënt Leverancier hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
37.5 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten in de zin van definitie 1.12 bevat, zal Cliënt Leverancier uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Leverancier gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
37.6 Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Leverancier om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van Artikel 40, indien toepasselijk, te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden met betrekking tot aspecten van de programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals de vormgeving van gebruikersinterfaces.
37.7 Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.
37.8 Acceptatie van de programmatuur op een der wijzen als bedoeld in artikel 37.3 heeft tot gevolg dat Leverancier ten volle gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen inzake de ontwikkeling en terbeschikkingstelling van de programmatuur en, indien in voorkomend geval tevens de installatie door Leverancier is overeengekomen, van zijn verplichtingen inzake de installatie van de programmatuur. Acceptatie van de programmatuur doet niets af aan de rechten van Cliënt op grond van artikel 37.6 betreffende kleine gebreken en Artikel 40 betreffende garantie.
37.9 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op het ontwikkelen van de programmatuur, verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur dan wel, indien in voorkomend geval tevens een door Leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie, dan wel, indien in voorkomend geval tevens door Leverancier uit te voeren de hosting schriftelijk is overeengekomen, het voltooien van de installatie op de hosting omgeving.

Hoofdstuk 5 Gebruik en Onderhoud en Support van Programmatuur

De in dit Hoofdstuk 5 "Gebruik en Onderhoud en Support van Programmatuur" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing op alle door Leverancier ter beschikking gestelde programmatuur. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel door Leverancier te verstrekken nieuwe versies. Daar waar in dit hoofdstuk over programmatuur wordt gesproken, zijn daarmee tevens bedoeld websites.

Artikel 38 Gebruiksrecht

38.1 Onverminderd het bepaalde in Artikel 20 verleent Leverancier Cliënt het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de Programmatuur. Cliënt zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde omvat het gebruiksrecht van Cliënt uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
38.2 De programmatuur mag door Cliënt uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets anders is overeengekomen, gelden de verwerkingseenheid van Cliënt waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.
38.3 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Cliënt niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de programmatuur of de programmatuur bij een derde ter hosting onder te brengen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Cliënt gebruikt. Cliënt zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten. Cliënt zal de programmatuur niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (‘time-sharing'). De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Cliënt ter beschikking gesteld, ook niet indien Cliënt bereid is voor deze terbeschikkingstelling een financiële vergoeding te voldoen. Cliënt erkent dat de broncode een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van Leverancier bevat.
38.4 Onverwijld na het einde van het gebruiksrecht van de programmatuur zal Cliënt alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Leverancier retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat Cliënt bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal Cliënt van zodanige vernietiging Leverancier onverwijld schriftelijk melding maken.

Artikel 39 Aflevering, installatie en acceptatie

39.1 Leverancier zal de programmatuur op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers aan Cliënt afleveren en, indien een door Leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, de programmatuur bij Cliënt installeren. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Cliënt zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Leverancier niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
39.2 Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen is het bepaalde in de artikelen 37.2 tot en met 37.7 van overeenkomstige toepassing. Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt Cliënt de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en andere gebreken, onverminderd de verplichtingen van Leverancier ingevolge de garantie van Artikel 40. In alle gevallen geldt het bepaalde in artikel 37.8 onverminderd.
39.3 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van programmatuur en het recht tot gebruik van de programmatuur verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur dan wel, indien in voorkomend geval tevens een door Leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie, dan wel, indien in voorkomend geval tevens door Leverancier uit te voeren de hosting schriftelijk is overeengekomen, het voltooien van de installatie op de hosting omgeving.

Artikel 40 Garantie

40.1 Leverancier zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten in de programmatuur in de zin van definitie 1.12 binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Leverancier zijn gemeld. Leverancier garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat alle fouten en overige gebreken worden verbeterd. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van Cliënt is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Leverancier volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen. Leverancier kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Cliënt of van andere niet aan Leverancier toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien Cliënt zonder schriftelijke toestemming van Leverancier wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.
40.2 Herstel van fouten zal geschieden op een door Leverancier te bepalen locatie. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
40.3 Leverancier heeft geen verplichting inzake herstel voor fouten die na afloop van de in artikel 40.1 bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat.

Artikel 41 Onderhoud

41.1 Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal Cliënt overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Leverancier geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan Leverancier melden. Na ontvangst van de melding zal Leverancier zich naar beste vermogen inspannen fouten in de zin van definitie 1.12 te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Leverancier te bepalen wijze en termijn aan Cliënt ter beschikking worden gesteld. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Cliënt zelf de gecorrigeerde programmatuur dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Leverancier niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
41.2 Leverancier staat er niet voor in dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of andere gebreken zal werken of dat alle fouten of andere gebreken worden verbeterd.
41.3 Leverancier kan de kosten van herstel volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Leverancier toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan Leverancier is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.
41.4 Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal Leverancier bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan Cliënt ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Leverancier niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot een oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan Leverancier van Cliënt verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met Leverancier aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.
41.5 Indien Cliënt niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met Leverancier is aangegaan, kan Leverancier niet gehouden worden op een later moment alsnog een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.
41.6 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op onderhoud van programmatuur voor aanvang van de onderhoudsperiode verschuldigd.

Artikel 42 Programmatuur van toeleverancier

42.1 Indien en voor zover Leverancier programmatuur van derden aan Cliënt ter beschikking stelt, zullen, mits dat door Leverancier schriftelijk aan Cliënt is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Cliënt aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor Cliënt ter inzage bij Leverancier en Leverancier zal deze voorwaarden aan Cliënt op zijn verzoek kosteloos toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Cliënt en Leverancier om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.
Hoofdstuk 6 Negeso Website/CMS
De in dit Hoofdstuk 6 "Negeso Website/CMS" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bijzondere bepalingen uit Hoofdstuk 2 "Hosting Diensten", Hoofdstuk 3 "Dienstverlening", Hoofdstuk 4 "Ontwikkeling van Programmatuur" en Hoofdstuk 5 "Gebruik en Onderhoud en Support van Programmatuur" van toepassing indien Leverancier in opdracht van Cliënt een website ontwikkelt, host, gebruiksrecht verleent, onderhoudt en support op basis van het zogenaamde "Negeso Website/CMS". De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie. Daar waar in dit hoofdstuk over programmatuur wordt gesproken, zijn daarmee tevens bedoeld websites.

Artikel 43 Totstandkoming overeenkomst

43.1 Cliënt kan de dienst "Negeso Website/CMS" afnemen uitsluitend in combinatie met ontwikkeling van programmatuur, hosting van de ontwikkelde website, gebruik van de ontwikkelde website, onderhoud van de ontwikkelde website en support van de ontwikkelde website.

Artikel 44 Duur en beëindiging

44.1 De looptijd van de Overeenkomst (en daarmee de verschuldigde vergoedingen) betreffende abonnementsdiensten (hosting, gebruik, onderhoud en support) gaat in op de datum waarop de Leverancier is begonnen met de ontwikkeling van de programmatuur, dat is de datum waarop Cliënt het grafisch ontwerp van de te ontwikkelen website heeft geaccepteerd. De Overeekomst wordt aangegaan voor de duur van het lopende kalenderjaar plus 36 maanden. Toelichting: dit is ook van toepassing op een technische upgrade en/of een redesign.
44.2 De Overeenkomst betreffende abonnementsdiensten (hosting, gebruik, onderhoud en support) wordt na afloop van bovengenoemde bepaalde tijd steeds stilzwijgend verlengd met 12 maanden, tenzij de Cliënt de Overeenkomst voor het verstrijken, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand schriftelijk per aangetekende post heeft opgezegd. Als moment van opzeggen geldt het moment van ontvangst van de opzegging door Leverancier. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 45 Uitvoering van de dienst / garantie

45.1 In aanvulling op Artikel 40: Gedurende de looptijd van de Overeenkomst zal Leverancier zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten in de programmatuur in de zin van definitie 1.12 binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel en installatie (op de hosting omgeving van Leverancier) wordt gratis uitgevoerd.

Artikel 46 Vergoedingen

46.1 Voor afspraken op een locatie van de Cliënt is de Cliënt is aan Leverancier een vergoeding verschuldigd voor reistijd en reiskosten de door Leverancier vastgestelde en op de Website gepubliceerde tarieven, gerekend vanaf het vestigingsadres van Leverancier.
46.2 De vergoedingen voor rechten op gebruik en/of reproductie van audio en/of (bewegend) beeld materiaal aan de rechthebbende zijn voor rekening van de Cliënt. Leverancier zal zulk materiaal slechts na toestemming van Cliënt gebruiken.
46.3 De vergoeding voor de hosting van de website is afhankelijk van het gebruik en verbruik. De Cliënt is aan Leverancier de vergoedingen verschuldigd voor de Dienst volgens de door Leverancier vastgestelde en op de Website gepubliceerde tarieven.
46.4 De vergoeding voor het onderhoud van de website bedraagt 1% per maand over de bruto prijs van de aangeschafte standaard Negeso software. Over eventueel maatwerk bedraagt de onderhoudsvergoeding 1% per maand over de bruto ontwikkelkosten van het maatwerk; de vergoeding is verschuldigd voor het gehele kalenderjaar, ook als het werk gedurende het kalenderjaar is ontwikkeld of opgeleverd. Toelichting: dit geldt ook voor meerwerk.

Artikel 47 Betaling

47.1 In aanvulling op Artikel 9. De betaalwijze voor de afgesproken vergoeding is:
a) Voor de abonnementsdiensten voor het lopende jaar: vooraf per automatische incasso.
b) Voor de ontwikkeling van programmatuur, voor zover voor vaste prijs: 40% bij aanvang van grafisch ontwerp; 30% bij aanvang ontwikkeling programmatuur en 30% bij oplevering op de Demo omgeving, per factuur.
47.2 Indien de ontwikkeling programmatuur de duur van 16 weken heeft overschreden en de Cliënt gedurende deze periode niet tijdig en voldoende medewerking heeft verleend als bepaald in Artikel 15 (bijvoorbeeld niet tijdig reageert op vragen of geen tijd heeft om te testen), dient de Cliënt de resterende bedragen per die datum binnen de betalingstermijn te betalen, tenzij Cliënt bewijst dat Leverancier ten aanzien van de prestaties in verzuim is.

Artikel 48 Ontwikkeling van Programmatuur

48.1 In de Overeenkomst wordt bepaald voor welke browsers de website geschikt wordt gemaakt. Bij gebreke van een dergelijke bepaling geldt voor het bezoekersgedeelte de browsers die op datum ondertekening van de Overeenkomst gangbaar zijn/waren en voor het beheergedeelte de browsers die op datum ondertekening van de Overeenkomst gangbaar zijn/waren. Toelichting: het geschikt maken van de website voor andere browsers of eerdere versies of latere versies geldt als meerwerk.
48.2 In de overeenkomst wordt bepaald voor welke resolutie het bezoekersgedeelte van de website wordt ontworpen en ontwikkeld. Bij gebreke van zo'n bepaling is de resolutie 1024 pixels horizontaal bij 768 pixels verticaal bij 16 miljoen kleuren. Toelichting: het geschikt maken van de website voor meerdere resoluties geldt als meerwerk.
48.3 Voor bepaalde elementen / functionaliteiten (o.m. Adobe Flash of streaming video zoals YouTube of bezoekstatistieken zoals Google Analytics) wordt gebruik gemaakt van derde partij software, die de gangbare browsers (mits de bezoeker dit in de configuratie heeft aangezet) al hebben geinstalleerd of downloaden. Het gebruiksrecht op zulke derde partij software wordt bepaald door de voorwaarden van die partij.
48.4 In de Overeenkomst wordt bepaald hoeveel verschillende grafische ontwerpen worden gemaakt en hoeveel correctieronden er zijn. Bij gebreke van bepalingen hierover: er worden maximaal twee verschillende grafische ontwerpen voor een homepage en een contentpage gepresenteerd en het door Cliënt gekozen grafische ontwerp wordt in maximaal twee aanpassingsrondesaangepast. Toelichting: extra designvoorstellen en/of correctierondes gelden als meerwerk.
48.5 De ontwikkeling van programmatuur begint op de datum schriftelijke acceptatie door Cliënt van het grafische ontwerp.
48.6 Indien de ontwikkeling van het grafisch ontwerp de duur van 12 weken heeft overschreden en de Cliënt gedurende deze periode niet tijdig en voldoende medewerking heeft verleend als bepaald in Artikel 15 (bijvoorbeeld niet tijdig reageert op vragen of geen tijd heeft om te kijken), is daarmee het laatst opgeleverde grafische ontwerp door Cliënt geaccepteerd, tenzij Cliënt bewijst dat Leverancier ten aanzien van de prestaties in verzuim is.

Artikel 49 Aflevering, installatie, acceptatie, gebruik

49.1 Aflevering, installatie, acceptatie en gebruik van de computerprogrammatuur vindt uitsluitend plaats op apparatuur van Leverancier. Toelichting: Cliënt en haar bezoekers mogen de programmatuur welke zich op apparatuur van Leverancier bevindt gebruiken, doch Cliënt krijgt geen (kopie) van de programmatuur.

Artikel 50 Onderhoud

50.1 Gedurende de looptijd Overeenkomst heeft Cliënt recht op upgrade naar de nieuwste versie van de Negeso Website/CMS standaardmodulen. Cliënt is aan Leverancier vergoeding verschuldigd voor ontwerp, projectmanagement, programmering en installatie volgens de gebruikelijke tarieven van Leverancier.

Artikel 51 Nieuwsbriefmodule

Indien de Leverancier in opdracht van de Cliënt de Nieuwsbriefmodule levert:
51.1 Afname is alleen mogelijk indien de Cliënt ook Email hosting afneemt.
51.2 De Cliënt verstuurt nieuwsbrief emails met als afzender een bestaand email-adres binnen een geregistreerde domeinnaam welke Cliënt gerechtigd is te gebruiken (bijvoorbeeld nieuwsbrief@bedrijfsnaam.nl) (o.m. doordat Cliënt als houder is geregistreerd of dat een partij in opdracht van Cliënt als houder is geregistreerd). Toelichting: het gebruik van een domeinnaam van Leverancier (o.m. negeso.nl, negeso.com, waterproof.nl) of van een (semi-) publieke domeinnaam (o.m. yahoo.com, gmail.com) is niet toegestaan. Toelichting: de reden voor dit artikel is dat ontvangers moeten kunnen zien wie de afzender is en een reply kunnen sturen. Toelichting: De Cliënt mag de Dienst niet gebruiken voor het versturen van spam zoals bepaald in artikel 15.12.
51.3 Voor de nieuwsbriefmodule ontwikkelt Leverancier een sjabloon voor de Cliënt op basis van het/de door Cliënt aangeleverde ontwerp(-richtlijnen). In de Overeenkomt is bepaalt voor welke email-client-programma's het sjabloon geschikt is. Bij gebreke aan een bepaling in de Overeenkomst treden Cliënt en Leverancier in overleg. Toelichting: hoe groter het aantal email-client-programma's waarvoor het sjabloon geschikt voor dient te zijn, hoe eenvoudiger het ontwerp dient te zijn. Toelichting: ontwerp van een sjabloon voor andere email-client-programma's geldt als meerwerk.

51.4 Cliënt dient zich te houden aan de Telecommunicatiewet: Cliënt dient o.m. in de nieuwsbrief email geldige contactgegevens opnemen waar de ontvanger zich kan uitschrijven. Toelichting: dit kunt u doen door in de nieuwsbrief een tekst op te nemen als: "Wilt u zich uitschrijven, stuur dan een email aan EMAIL-ADRES of schrijf u uit op WWW.WEBSITE.TLD.", waarbij EMAIL-ADRES een geldig emailadres en WWW.WEBSITE.TLD een geldig adres van de website van Cliënt is. De OPTA handhaaft deze wet en kan een boete opleggen van maximaal €450.000 of 10% van de jaaromzet.

Artikel 52 Enquetemodule / ID-generator

Indien de Leverancier in opdracht van de Cliënt de Enquetemodule levert met de uitbreiding ID-generator:
52.1 De Cliënt verstuurt uitnodiging emails met als afzender een bestaand email-adres binnen een geregistreerde domeinnaam welke Cliënt gerechtigd is te gebruiken (bijvoorbeeld nieuwsbrief@bedrijfsnaam.nl) (o.m. doordat Cliënt als houder is geregistreerd of dat een partij in opdracht van Cliënt als houder is geregistreerd). Toelichting: het gebruik van een domeinnaam van Leverancier (o.m. negeso.nl, negeso.com, waterproof.nl) of van een (semi-) publieke domeinnaam (o.m. yahoo.com, gmail.com) is niet toegestaan. Toelichting: de reden voor dit artikel is dat ontvangers moeten kunnen zien wie de afzender is en een reply kunnen sturen. Toelichting: De Cliënt mag de Dienst niet gebruiken voor het versturen van spam zoals bepaald in artikel 15.12.

*** Einde Algemene Voorwaarden ICT Waterproof B.V. ***
URL van deze pagina: http://portal.negeso.com/terms-conditions_nl.html.